Jogi nyilatkozat

Az alábbi Szabályzatban írt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást végző személy vagy szervezet.
Felhasználó: minden olyan személy, aki a weboldalt, vagy a weboldalon elérhető szolgáltatásokat (pl. időpont foglalás) bármilyen módon igénybe veszi.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
A jelen Szabályzat 2021. november 15-től hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Szolgáltató kijelenti, hogy törekszik az weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, minden körülmények közötti helytálóságáért, esetleges módosulásáért nem vállal felelősséget.
Szolgáltató hangsúlyozza, hogy a weboldal használatából eredő károkért felelősséget nem vállal.
Szolgáltató a tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetesértesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.
Előfordulhat, hogy az weboldalon Szolgáltató akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért Szolgáltató semmilyen természetű felelősséget nem vállal a megjelenő tartalom pontosságára,megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, az elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.
A felhasználók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják,Szolgáltató nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

Szolgáltató nem garantálja a weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését.Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért,amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából,
számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be. A Felhasználó tudomásul veszi tehát, hogy Szolgáltató nem felelős a Felhasználó készülékében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó készülékéhez, ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.

A weboldalt megtekintő és használó Felhasználó a weboldal tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.
Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. Szolgáltató logójának, arculati elemeinek használata kizárólag előzetes engedély alapján lehetséges.
A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Szolgáltatóra való hivatkozással lehet.
A Szolgáltató fenntartja minden szerzői vagyoni és egyéb jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a weboldalra, a képekre, videókra,hanganyagokra, egyéb szerzői jogi művekre, domain-neveire az azokkal képzett másodlagos domain nevekre.
Tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése;bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.